Có hai kiểu thiết bị chuyển mạch cơ bản: được quản lý và không được quản lý. Một thiết bị chuyển mạch không được quản lý làm việc theo cấu hình định sẵn (out with the box) và không cho phép bạn thực hiện những thay đổi.Ưu thế của một mạng lưới là thông tin và … Read More